GothCons Stadgar

Stadgar: Föreningen GothCon
Antagna: 1996-08-17
Reviderade: 1999-09-11, 2006-09-30, 2013-05-05, 2014-10-11, 2015-09-05, 2016-07-17, 2016-12-10, 2017-12-10

FÖRENINGEN GOTHCON
org nr 857206-8909

STADGAR
§ 1. NAMN
Föreningens namn är ”Föreningen GothCon”.

§ 2. ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att förbereda och hålla spelkonvent i Göteborgsregionen, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3. SÄTE
Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 4. ORGAN
Föreningens organ är
• Årsmöte
• Styrelse
• Revisorer

§ 5. MEDLEMSKAP
Till medlem kan antagas person med intresse för föreningens ändamål, som godkänner dessa stadgar och som vill arbeta med föreningens ändamål.
Skriftlig anmälan om medlemskap lämnas till någon i föreningens styrelse. Medlemmens uppgifter skall registreras i föreningens medlemslista vid styrelsens nästkommande möte eller senast 1 månad efter att anmälan kom minst en ledamot till handa.
Medlemskap får endast avslås om det kan antas att vederbörande kommer motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Medlemskap gäller fram till och med nästkommande årsmöte, med undantag för § 6 och 7.

§ 6. UTTRÄDE
Medlem har rätt att när som helst avsäga sig sitt medlemskap och gör detta genom anmälan till styrelsen. Medlem anses utträtt ur föreningen när anmälan kommit minst en styrelseledamot till handa.

§ 7. UTESLUTNING
Medlem som motarbetar föreningens syften kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§ 8. STYRELSE
Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och två till sex ledamöter samt eventuella suppleanter. Styrelsen utser en ledamot att vara vice ordförande.
Ledamöterna väljs för perioden fram till nästa ordinarie årsmöte.

§ 9. VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhetsår löper från och med 1 juli till och med 30 juni.

§10. ÅRSMÖTE
Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på årsmöte som kan vara ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Röst avläggs personligen på plats eller på distans med för ändamålet avsett hjälpmedel. Ledamot eller suppleant i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer eller revisorsuppleanter.
Omröstning sker öppet utom vid personval, där sluten omröstning skall äga rum, om någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar inte annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker vid personval avgörandet genom lottning.